Câu chuyện bền vững

Cây tre trong quá trình sinh trưởng chúng tôi không sử dụng phân bón và thuốc sâu,Cây tre trong quá trình sinh trưởng chúng tôi không sử dụng phân bón và thuốc sâu,

đồng thời cũng ngăn chăn phân bón và thuốc trừ gây thiệt hại cho môi trường; Chặt cây một cách hợp lý,không có đe dọa và thiệt hại cho môi trường, giảm bớt tối đa thiệt hại sinh thái .Không sử dụng gỗ của rừng mưa nhiệt đới,

Không sử dụng cây gỗ chuyển gen, sử dụng cây tre tự nhiên

Đã sử dụng 1 cây sẽ trồng lại 4 cây

Đã được chứng nhận của liên minh bảovệ môi trường Green Peace quốc tế

và chứng nhận hệ thống rừng FSC

Ủy ban quản lý rừng FSC là một tổ chức phi chính phủ,phi lợi nhuận,

là một cơ cấu quản lý rừng thúc đẩy trách nhiệm xã hội toàn cầu.

Mua sản phẩm mang dấu hiệu chứng nhận FSC là một hành vi ủng hộ hòa bình màu xanh.

Hơn một tỷ héc-ta rừng của khoảng 79 quốc gia trên thế giới đã nhận được chứng nhận FSC.