• 安全
  • 有机
  • 健康

Quan niệm nhãn hiệu

Giấy sinh hoạt sợi xơ tre từ không có tới tạo phát triển,từ phát triển tới gây ra sự lo lắng.

Cùng với khai thác thị trường độc lập của nhà thượng hiệu ,cộng đồng xã hội ngày càng tìm hiểu sản phẩm này,làm cho chúng tôi nhìn thấy hy vọng.

Nhung với tốc độc tăng trưởng sản xuất giấy bằng tre,tình hình thị trường bão hòa,giá cả thị trường cạnh tranh mãnh mẽ,và doanh nghiệp khủng lồ của ngành này có nghiên cứu và những hành động với thị trường giấy màu tự nhiên này,khiến cho chúng tôi lại lo lắng.

Ai có khả năng khắc phục được 4 khó khăn trước mặt bằng lực lượng của mình?

Cho nên chúng tối quyết định bằng hình thức chứng nhận dấu hiệu duy nhất kết hợp với thượng hiệu sản phẩm giấy sợi sơ tre màu tự nhiên thành một tổng thể,thông qua chứng nhận dấu hiệu duy nhất phòng chống nguy cơ,thực hiện các bên cùng có lợi-Giấy sinh hoạt màu tự nhiên Lee&Man.

Hưỡng dẫn trào lưu mới của giấy sinh hoạt mỗi khâu của sản xuất kinh doanh đều kiên trì quan niệm hữu cơ,an toàn,sức khỏe.