Bảo hộ môi trường không những là trách nhiệm của xí nghiệp,mà còn là tính mạng của xí nghiệp!Bảo hộ môi trường là tiền đề phát triển và sinh tồn của xí nghiệp,công việc bảo hộ môi trường làm tốt hay không sẽ không chỉ liên quan đến hình tượng của xí nghiệp mà còn anh hưởng đến sinh tồn và phát triển của xí nghiệp.Chỉ có bảo hộ môi trường xí nghiệp mới có thể lên trên đường phát triển bền vững.Trong bối cảnh này,chúng tôi coi trọng nâng cao năng suất bảo hộ môi trường đồng thời,không ngừng tìm kiếm một con đường cùng thắng với bảo hộ môi trường và nâng cao năng suất của công ty.

Chứng nhận sản phẩm dấu hiệu môi trường Trung Quốc

Giấy chứng nhận hữu cơ

Giấy chứng nhận sản phẩm an toàn vệ sinh

Giấy chứng nhận hệ thống rừng FSC

Giấy chứng nhận cấp thực phẩm FDA Mỹ

Chứng nhận chống khuẩn giấy màu tự nhiên Lee&Man