Bản quyền sở hữu

Các nội dung trong trang này được bảo hộ của luật bản quyền,người sử dụng có thể tải xuống miễn phí và sao chép dữ liệu trên trang này hoặc sử dụng không có mục tích thương mại,

Bất cứ người sử dụng tải,phát hành hoặc phân phát nội dung nào trên trang này nhất thiết phải được phép bằng văn bản của công ty TNHH giấy Lee&Man(「Lee&Man」).

Tất cả các kết nối với trang này đều phải xin phép với Lee&Man bằng hình thức văn bản và được đồng ý bằng văn bản của Lee&Man.

Chính sách bảo mật

Khi người sử dụng đăng nhập xem trang này,không có thu tập thông tin dữ liệu của cá nhân.

Nếu người sử dụng cần cung cấp dữ liệu cá nhân theo yêu cầu của trang wep này,thì chính sách bảo mật của người yêu cầu thì thích hợp với bảo mật dữ liệu người đó.


Chính sách bảo mật của công ty TNHH giấy Lee&Man(「Lee&Man」)

Dữ liệu cá nhân của Lee&Man thu tập là được bảo mật,ngoài ra có giấy phép đặc biệt hoặc đã được người đó đồng ý,

Lee&Man sẽ không tiết lộ dữ liệu cá nhân này cho người thứ ba biết.

Người cung cấp tài liệu cá nhân có quyền xem và chỉnh sửa dữ liệu cá nhận vẫn đang lưu trữ ở trang Lee&Man.

Điều khoản miễn chịu trách nhiệm

Dữ liệu và nội dung của trang wep cung cấp để cho người sử dụng tìm hiểu và tham khảo

Công ty TNHH giấy Lee&Man(「Lee&Man」) không đảm bảo tính chính xác,

độ tin cậy hoặc thời gian của dữ liệu và nội dung đã cung cấp.